Ανακοινώσεις

Εντάξεις έργων

Σε συνέχεια της αριθμ. 21758/11-11-2014 (ΑΔΑ 77Ρ1Β-ΚΣΓ) απόφασης του Ειδικού Γραμματέα ΥΠ.Α.Α.Τ εντάχθηκαν στο Τοπικό Πρόγραμμα της Ο.Τ.Δ «Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε» 10 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 2.285.007,94 € και δημόσιας δαπάνης 829.048,33 €.
Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές έχουν ήδη ενημερωθεί με σχετική επιστολή σύμφωνα με την ΚΥΑ 401/2010 όπως έχει τροποποιηθεί & ισχύει προκειμένου να ακολουθήσει η υπογραφή των συμβάσεων υλοποίησης των επενδυτικών τους σχεδίων.

Η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. καλεί ενδιαφερόμενους εκπροσώπους φωτογραφικών ομάδων (ομίλων, συλλόγων, εταιρειών, κλπ) που δραστηριοποιούνται στην περιοχή Κεντρικής Εύβοιας, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους σε δράσεις του προγράμματος LEADER.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της διατοπικής συνεργασίας «Νήσων Περίπλους» στην οποία η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε συμμετέχει ως εταίρος, θα πραγματοποιηθεί διήμερη συνάντηση δικτύωσης με θέμα “Ο ρόλος της φωτογραφίας στην ανάδειξη του πολιτισμού των νησιωτικών περιοχών” στη Ρόδο με εκπροσώπους από όλες τις νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α 2007-2013
(ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER) ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.

Μέχρι την Παρασκευή 2 Μαΐου 2014 και ώρα 14:00 παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων-προτάσεων, στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος LEADER στο πλαίσιο του Άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α).
Η παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που έχει προσελκύσει η τρέχουσα προκήρυξη και των σχετικών αιτημάτων πολλών υποψήφιων επενδυτών, προκειμένου να ετοιμάσουν με αρτιότητα και πληρότητα τους προς υποβολή φακέλους υποψηφιότητας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος LEADER Κεντρικής Εύβοιας έως και τις 28-4-2013 και ώρα 14:00.

Ανακοίνωση 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε προκηρύσσει την 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Δράσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων) του Τοπικού Προγράμματος του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α) 2007-2013 (Προσέγγιση Leader).
Δείτε την πρόσκληση εδώ

Ένταξη έργων «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε» στο Π.Α.Α 2007-2013

Σε συνέχεια του υπ΄ αριθμ. 04_2/6-7-2012 Πρακτικού της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) Leader Π.Α.Α Κεντρικής Εύβοιας με θέμα «Έγκριση του Τελικού Πίνακα κατάταξης εγκεκριμένων & απορριφθέντων επενδυτικών σχεδίων της 1ης Πρόσκλησης μετά και την διενέργεια ελέγχου από το ΥΠ.Α.Α.Τ αναφορικά με τα αποτελέσματα αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων της 1ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος» ,
το ΥΠ.Α.Α.Τ με την υπ΄ αριθμ. 12553/6-9-2012 απόφαση του ενέταξε στον άξονα 4 του Π.Α.Α 2007-2013 έργα συνολικού προϋπολογισμού 1.380.019,25 € πλέον Φ.Π.Α σύμφωνα με τον συνημμένο Πίνακα :

Η ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε» μετά και τα πέρας του δειγματοληπτικού ελέγχου που διενεργήθηκε από την Μονάδα Β6 της Ε.Υ.Ε του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 του ΥΠ.Α.Α.Τ , και σε συνέχεια της από 02_3/17-2-2012 απόφασης της ΕΔΠ Leader ΠΑΑ Κεντρικής Εύβοιας όπως αυτή επικυρώθηκε με την υπ΄ αριθμόν 04_2/6-7-2012 απόφαση της ΕΔΠ Leader ΠΑΑ Κεντρικής Εύβοιας ανακοινώνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προς ένταξη έργων στον άξονα 4 του Π.Α.Α 2007-2013 σύμφωνα με τους παρακάτω Πίνακες.

Διευκρινήσεις σε αιτήματα ομάδων τοπικής δράσης

Εδώ βρίσκονται συγκεντρωμένα όλα τα ερωτήματα δυνητικών δικαιούχων που έχουν τεθεί προς το ΥΠΑΑΤ / ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα" από όλες τις ΟΤΔ της Ελλάδος μαζί με τις απαντήσεις τους.

Το τοπικό πρόγραμμα με μια ματιά

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ :

Το Τοπικό Πρόγραμμα Leader ΠΑΑ Κεντρικής Εύβοιας απευθύνεται σε ευρεία γκάμα δυνητικών δικαιούχων (ιδιώτες επενδυτές , γεωργούς , νομικά πρόσωπα κλπ). Επιπλέον παρέχει ένα σημαντικό πλήθος δράσεων αγροτικής ανάπτυξης , δημιουργίας – εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων , δικτύωσης
επιχειρήσεων κ.λ.π.

Πατήστε εδώ για να δείτε τον συνοπτικό Πίνακα με τα μέτρα και τις δράσεις του Τοπικού Προγράμματος Κεντρικής Εύβοιας

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter για να ενημερώνεστε με τα τελευταία νέα μας!