2η πρόσκληση Leader

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε προκηρύσσει την 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Δράσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων) του Τοπικού Προγράμματος του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α) 2007-2013 (Προσέγγιση Leader).
Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του Μέτρου 41:«Στρατηγική τοπικής ανάπτυξης» του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER και συγκεκριμένα στα ακόλουθα Υπομέτρα των Μέτρων 411 «Ανταγωνιστικότητα» και 413 «Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση».
Η συνολική διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται στα 3.101.945,94 € και το ποσοστό ενίσχυσης στο 35% - 40% ανάλογα με την δράση.
Η διαδικασία της επιλογής είναι η Ανοικτή Διαδικασία.
Η κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Γ.Τ.Α.Α) ανέρχεται στο 85% της Δημόσιας Δαπάνης και η Εθνική Συμμετοχή (Π.Δ.Ε) στο 15%.
Αρχική καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων για τις δράσεις Ιδιωτικού Ενδιαφέροντος ήταν η Τετάρτη 2 Απριλίου 2014 και ώρα 14:00 και παρατάθηκε έως Δευτέρα 28 Απριλίου 2014 και ώρα 14:00 σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η παρούσα πρόσκληση και τα Παραρτήματα αυτής διατίθενται στα γραφεία της Ο.Τ.Δ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε Δ/νση: Λεωφ. Χαϊνά 93, 1ος όροφος, Χαλκίδα, τηλ. 2221026626 , 2221089706 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή 8:30 – 14:00).Για την παραλαβή της δεν προβλέπεται κόστος. Επίσης, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ο.Τ.Δ: www.anevia.gr/www.evialeaderpaa.gr και την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας : www.naevias.gr/
Περιοχή εφαρμογής των μέτρων, υπομέτρων και δράσεων, στα οποία αναφέρεται η
πρόσκληση αποτελούν οι ακόλουθες Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες :
Τοπική/Δημοτική Ενότητα : Δροσιάς,Λουκισίων,Βαθέως,Καλοχωρίου-Παντειχίου,Φάρου,Αγίου Νικολάου,Αφρατίου,Φύλλων,Μύτικα του Δήμου Χαλκιδέων της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας και οι εκτός Σχεδίου Περιοχές της Δημοτικής Κοινότητας Ερέτριας του Δήμου Ερέτριας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΦΑΚΕΛΩΝ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3-1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3-2
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter για να ενημερώνεστε με τα τελευταία νέα μας!