Το τοπικό πρόγραμμα με μια ματιά

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ :

Το Τοπικό Πρόγραμμα Leader ΠΑΑ Κεντρικής Εύβοιας απευθύνεται σε ευρεία γκάμα δυνητικών δικαιούχων (ιδιώτες επενδυτές , γεωργούς , νομικά πρόσωπα κλπ). Επιπλέον παρέχει ένα σημαντικό πλήθος δράσεων αγροτικής ανάπτυξης , δημιουργίας – εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων , δικτύωσης
επιχειρήσεων κ.λ.π.

Πατήστε εδώ για να δείτε τον συνοπτικό Πίνακα με τα μέτρα και τις δράσεις του Τοπικού Προγράμματος Κεντρικής Εύβοιας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ L123A – ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ :

Η δράση L123A εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή του Τοπικού Προγράμματος (βλέπε χάρτη 1ης σελίδας) και δικαιούχοι είναι τα Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ
της Επιτροπής. Το ποσοστό ενίσχυσης (επιδότηση) για την δράση L123A ανέρχεται στο 40%.

Πατήστε εδώ για να δείτε τον συνοπτικό Πίνακα με τα στοιχεία της δράσης

ΜΕΤΡΟ L311 – ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΑΦΟΡΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ):

Δικαιούχοι του μέτρου L311 είναι τα : Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης με εξαίρεση τους γεωργικούς εργάτες. Το ποσοστό ενίσχυσης (επιδότηση) για όλες τις δράσεις του
μέτρου L311 ανέρχεται στο 35%. Ενδεικτικά, στα πλαίσια του παρόντος Υπομέτρου ενισχύονται επιχειρήσεις των ακόλουθων κλάδων και υποκλάδων σύμφωνα με την Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων.

Πατήστε εδώ για να δείτε τους ΣΤΑΚΟΔ που ενισχύονται στο μέτρο L311

Το μέτρο L311 απαρτίζεται από τις παρακάτω δράσεις :

ΔΡΑΣΗ L311-1 :

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης

ΔΡΑΣΗ L311-2 :

Ιδρύσεις, επεκτάσεις , εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής

ΔΡΑΣΗ L311-3 :

Ιδρύσεις, επεκτάσεις , εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων

ΔΡΑΣΗ L311-4 :

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου.

ΔΡΑΣΗ L311-5 :

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων.

ΔΡΑΣΗ L311-6 :

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

ΔΡΑΣΗ L311-7 :

7 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση.

ΜΕΤΡΟ L312 :

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΦΟΡΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ).

Δικαιούχοι του μέτρου L312 είναι τα : Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του Υπομέτρου L311 (ανωτέρω) , που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008. Το ποσοστό ενίσχυσης (επιδότηση) για όλες τις δράσεις του μέτρου L312 ανέρχεται στο 35%. Ενδεικτικά, στα πλαίσια του παρόντος Υπομέτρου ενισχύονται επιχειρήσεις των ακόλουθων κλάδων και υποκλάδων σύμφωνα με την Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων.

Πατήστε εδώ για να δείτε τους ΣΤΑΚΟΔ που ενισχύονται στο μέτρο L312

Το μέτρο L312 απαρτίζεται από τις παρακάτω δράσεις

ΔΡΑΣΗ L312-1 :

Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων.

ΔΡΑΣΗ L312-2 :

Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

ΔΡΑΣΗ L312-3 :

Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί Επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση.

ΔΡΑΣΗ L312-4 :

Βελτίωση επιχειρήσεων για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.

ΔΡΑΣΗ L312-5 :

Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών Επιχειρήσεων.

ΜΕΤΡΟ L313 :

ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΑΦΟΡΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ).

Δικαιούχοι του μέτρου L313 (Μόνο για τις δράσεις L313-5 εως και L313-9) είναι τα : Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του Υπομέτρου L311 (ανωτέρω) που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν(ΕΚ) 800/2008. Το ποσοστό ενίσχυσης (επιδότηση) για τις δράσεις ιδιωτικών επενδύσεων του μέτρου L313 (δράσεις L313-5 έως και L313-9) ανέρχεται στο 35%. Ενδεικτικά, στα πλαίσια του παρόντος Υπομέτρου ενισχύονται επιχειρήσεις των ακόλουθων κλάδων και υποκλάδων σύμφωνα με την Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων.

Πατήστε εδώ για να δείτε τους ΣΤΑΚΟΔ που ενισχύονται στο μέτρο L313

Το μέτρο L313 απαρτίζεται από τις παρακάτω δράσεις (όσον αφορά τις ιδιωτικές επενδύσεις) :

ΔΡΑΣΗ L313-5 :

Ιδρύσεις , επεκτάσεις , εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης.

ΔΡΑΣΗ L313-6 :

Ιδρύσεις , επεκτάσεις , εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής.

ΔΡΑΣΗ L313-7 :

Ιδρύσεις και εκσυγχρονισμοί γραφείων οργάνωσης , πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού.

ΔΡΑΣΗ L313-8 :

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου.

ΔΡΑΣΗ L313-9 :

Βελτίωση επιχειρήσεων για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.

"ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ "

" Σε περίπτωση αναντιστοιχίας των ανωτέρω σε σχέση με την δημοσιευμένη 1η Πρόσκληση του Τοπικού Προγράμματος , σε κάθε περίπτωση υπερτερεί η δημοσιευμένη 1η Πρόσκληση του Τοπικού Προγράμματος"

ΣυνημμένοΜέγεθος
l311_1.pdf53.23 KB
l311_2.pdf51.46 KB
l311_3.pdf91.05 KB
l311_4.pdf50.3 KB
l311_5.pdf49.66 KB
l311_6.pdf63.3 KB
l311_7.pdf63.23 KB
l311_stakod.pdf58.88 KB
l312_1.pdf49.23 KB
l312_2.pdf49.14 KB
l312_3.pdf49.82 KB
l312_4.pdf48.93 KB
l312_5.pdf51.22 KB
l312_stakod.pdf59.42 KB
l313_5.pdf51.93 KB
l313_6.pdf51.87 KB
l313_7.pdf48.87 KB
l313_8.pdf51.18 KB
l313_9.pdf50.3 KB
l313_stakod.pdf42.42 KB
l123.pdf136.26 KB
synoptikos_pinakas.pdf94.92 KB

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter για να ενημερώνεστε με τα τελευταία νέα μας!